rápia Vás mokrá pivnica, vlhké steny a vlhkosť, radón a plesne v dome ? Na problémy s vlhkosťou máme riešenie ! Elektrofyzikálny systém DryPol® odstráni vlhkosť, plesne a radón z muriva rýchlo, lacno, bez stavebných zásahov už od šiesteho mesiaca od spustenia ...   Zvoľte bezkontaktný systém vysúšania vlhkosti z muriva, ktorý si jednoducho objednajte prostredníctvom tejto webovej stránky.   PPrístroj na ekologické vysúšanie vlhkosti muriva Vám doručí dôveryhodná spoločnosť na dobierku. Po zostavení a kontrole môžete začať vysúšať murivo takmer ihneď.   Najskôr je treba prístroj za pomoci jednoduchého náradia zostaviť a umiestniť na vlhkú stenu podľa priloženého návodu.   Tešte sa z vysušeného muriva bez vlhkosti, baktérií, plesní, sporov a radónu už od šiesteho mesiaca od spustenia.

Obchodné podmienky

Dodávateľ vyhlasuje nasledujúce

Obchodné podmienky

ktoré upravujú vzájomné práva a
povinnosti dodávateľa a odberateľa na internetovej prezentácii

www.vysusovanie-sanacie-muriva.sk

uzavretej v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a platnými nariadeniami Európskej únie.Všetky vzťahy neupravené v rámci týchto „Obchodných podmienok“ sa riadia Zákonom č. 89/2012 Z. z., Občianskym zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa č. 634/1992 Z.z. Českej republiky.

I.

Vymedzenie pojmov a použitá terminológia

Na účel týchto „Obchodných podmienok“ sa používajú pojmy a termíny, ktoré sú definované nasledovne:

01. Dodávateľom služieb a technológií je firma Elektrofyzika, s. r. o., Vavřinec 89, Sloup, 679 13 Česká republika, IČO: 03054721, DIČ: 03054721, tel.: 0948 788 611, e-mail: elektrofyzika(.a)email.cz , spoločnost je registrovaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C 83419. Adresa elektronickej pošty na komunikáciu s klientmi zo Slovenskej republiky je hydroizolacia(.a)azet.sk.

02. Zákazníkom sa rozumie každý užívateľ siete internet, ktorý navštívi prostredníctvom internetového prehliadača prezentáciu www.vysusovanie-sanacie-muriva.sk, vykoná objednávku prostredníctvom online formulára na príslušnej adrese URL a potvrdí svoj súhlas s týmto znením „Obchodných podmienok“. Svojím súhlasom so znením „Obchodných podmienok“ tiež zákazník potvrdzuje, že ich zneniu porozumel a zaväzuje sa nimi riadiť.

03. Elektronickou objednávkou sa v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumie odoslanie online objednávkového formulára na príslušnej URL adrese na internetovej prezentácii dodávateľa.

04. Uskutočnením objednávky sa rozumie vykonanie elektronickej objednávky. Uskutočnením objednávky zákazník fakticky akceptuje aktuálne znenie „Obchodných podmienok“.

05. Potvrdením elektronickej objednávky sa rozumie správa dodávateľa či jeho oprávneného zástupcu zaslaná prostredníctvom elektronickej pošty z komunikačnej internetovej stránky hydroizolacia( .a) azet.sk na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú vložil do zodpovedajúceho poľa objednávkového formulára a/alebo telefonát dodávateľa či jeho oprávneného zástupcu na telefónne číslo zákazníka, ktoré vložil do zodpovedajúceho poľa objednávkového formulára. Potvrdenie elektronickej objednávky môže trvať až 48 hodín od odoslania objednávkového formulára zákazníkom.

06. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza po procese potvrdenia elektronickej objednávky. Od tohto okamihu medzi zákazníkom a dodávateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú definované platnými právnymi predpismi a týmito „Obchodnými podmienkami“.

07. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je ďalej špecifikované v rámci „Všeobecných ustanovení“ týchto „Obchodných podmienok“.

08. Službou sa rozumie odborné meranie vlhkosti v murive v počte maximálne 7 sond v rámci jedného merania a inštalácia zariadenia DryPol®. Službou sa taktiež rozumejú v týchto „Obchodných podmienkach“ špecifikované garancie, ktoré dodávateľ zákazníkovi poskytuje na funkcie prístroja. V rámci týchto garancií dochádza fakticky ku kombináciám tovaru a služieb, a ďalším záväzkom dodávateľa.

09. Tovarom sa rozumie prístroj na elektrofyzikálne vysúšanie vzlínajúcej vlhkosti z muriva DryPol®.

10. K zákazníkovi sa štandardne dodávajú dva typy prístroja DryPol®:

 • Prístroj na elektrofyzikálne vysúšanie muriva DryPol® 30 m s rozsahom vysúšania muriva od vzlínajúcej vlhkosti až 400 m², teda stavby s obvodom 20m x 20m. Skutočný dosah účinku prístroja DryPol® je viazaný na technológiu a usporiadanie stavby vrátane miery vlhkosti v murive.
 • Prístroj na elektrofyzikálne vysúšanie muriva DryPol® 50 m s rozsahom vysúšania muriva od vzlínajúcej vlhkosti až 1200 m², teda stavby s obvodom 35 m x 35m. Skutočný dosah účinku prístroja DryPol® je viazaný na technológiu a usporiadanie stavby vrátane miery vlhkosti v murive.

II.

Všeobecné ustanovenia

01. V prípade, že dôjde vplyvom prekladu k chybnému výkladu týchto „Obchodných podmienok“, platí pre výklad ich česká verzia. Aktuálne znenie „Obchodných podmienok“ v českom jazyku je uverejnené na internetovej prezentácii dodávateľa tu.

02. „Obchodné podmienky“ je dodávateľ oprávnený zmeniť.

03. „Obchodné podmienky“ nadobúdajú účinnosť a platnosť zverejnením na internetovej prezentácii dodávateľa.

04. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti týchto „Obchodných podmienok“ sa riadia „Obchodnými podmienkami“ platnými v deň uzavretia zmluvného vzťahu.

05. Predmetom zmluvných vzťahov sú výhradne služby a tovar uvedené na internetovej prezentácii dodávateľa a špecifikované v týchto „Obchodných podmienkach“.

06. V prípade, že dodávateľ uzavrie so zákazníkom iný zmluvný vzťah týkajúci sa položiek uvedených na internetovej prezentácii dodávateľa a špecifikovaných v týchto „Obchodných podmienkach“, ruší sa platnosť týchto „Obchodných podmienok“.

07. Zákazník uzavretím kúpnej zmluvy akceptuje tieto „Obchodné podmienky“ pre dodávky tovarov a služieb. Tieto „Obchodné podmienky“ sú pre obe strany záväzné, ak nie je určené inak, a bližšie upresňujú a vymedzujú práva a povinnosti dodávateľa a zákazníka a v aktuálnom znení formálne tvoria obsah kúpnej zmluvy.

08. Zákazník má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa dojednáva na 14 (štrnásť) kalendárnych dní a začína plynúť okamihom, keď je zákazníkovi doručené potvrdenie elektronickej objednávky zaslanej dodávateľom a/alebo jeho oprávneným zástupcom.

09. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné zaslať iba písomne doporučenou poštou na adresu dodávateľa. Zákazník sa s dodávateľom dohodol na tom, že iné formy odstúpenia od kúpnej zmluvy nie sú akceptovateľné. Na uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej pečiatke obálky, v ktorej je „odstúpenie od kúpnej zmluvy“ zaslané na adresu dodávateľa.

10. Na posilnenie vzájomnej dôvery v rámci obchodných vzťahov sa zákazník a dodávateľ týmto dohodli, že podmienkou odstúpenia od kúpnej zmluvy je skutočnosť, že odstúpenie od kúpnej zmluvy musí zákazník vlastnoručne podpísať; v prípade, že je zákazníkom firma či živnostník musí byť súčasťou aj odtlačok pečiatky firmy či živnostníka, ktorý kúpnu zmluvu s dodávateľom uzavrel. Dodávateľ aj zákazník sa tiež dohodli na tom, že ak zákazník nesplní tieto podmienky, odstúpenie od kúpnej zmluvy je neplatné. Nie je teda možné zaslať dodávateľovi správu SMS, MMS, e-mail, a nie je ani možné odstúpiť od kúpnej zmluvy telefonátom, lebo nie je možné overiť totožnosť osoby, ktorá v takomto prípade za zákazníka koná.

11. Pravidlá pre doručenie prístroja : V prípade uplatnenia práva zákazníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné objednaný prístroj/e DryPol® zaslať späť neopotrebený, neporušený, nepoškodený a vrátane všetkej písomnej dokumentácie, v dodanom obale a výlučne ako cenný balík. Prístroj/e nie je možné dodávateľovi v rámci uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslať späť na dobierku. Zákazník akceptuje skutočnosť, že ak dôjde k situácii, keď zašle prístroj/e v prípade uplatnenia práva na odstúpenie kúpnej zmluvy na dobierku, jeho zásielku dodávateľ neprevezme, a preto bude zákazníkovi doručená späť. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že náklady, ktoré mu týmto vzniknú, najmä poštovné, nie je možné od dodávateľa vymáhať akýmkoľvek spôsobom a ani nie je možné za ne požadovať od dodávateľa kompenzáciu v akejkoľvek forme.

12. Zákazník sa zaväzuje nechať si originálny prepravný obal, v ktorom mu bol prístroj doručený najmenej (štrnásť) 14 kalendárnych dní pre prípad reklamácie alebo uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak nebude prístroj (resp. prístroje) zaslaný dodávateľovi späť v pôvodnom prepravnom obale a dôjde k jeho (resp. ich) poškodeniu v priebehu cesty späť k dodávateľovi, zákazník sa s dodávateľom dohodol na tom, že náklady za prípadné poškodenie prístroja/prístrojov) bude niesť zákazník.

13. Dodávateľ a zákazník sa dohodli na tom, že náklady spojené s doručením prístroja/prístrojov v rámci uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy späť dodávateľovi bude niesť zákazník a nie je teda možné za ne od dodávateľa žiadať náhradu.

14. Dodávateľ poskytuje zákazníkovi na uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vzorový formulár umiestnený na internetovej prezentácii dodávateľa, na stiahnutie aj tu. Adobe Reader - klikni tu.

15. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zníženie ceny za prístroj/prístroje v rámci uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, že zákazník pošle dodávateľovi tovar späť v inom ako pôvodnom prepravnom obale, v prípade, že je tovar poškodený, nekompletný, akokoľvek znehodnotený či bez dodanej dokumentácie. Zákazník aj dodávateľ sa dohodli na tom, že v prípade, keď dôjde k uplatneniu práva na zníženie ceny za prístroj/prístroje zo strany dodávateľa, toto zníženie ceny, ktorú dodávateľ zákazníkovi zaúčtuje, úmerne reprezentuje mieru znehodnotenia alebo poškodenia prístroja/prístrojov. Znamená to, že dodávateľ je oprávnený sumu, ktorú zákazníkovi vracia, znížiť o sumu, ktorá úmerne reprezentuje znehodnotenie alebo poškodenia prístroja/prístrojov.

16. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vyplatiť sumu za prístroj/prístroje do 14 (štrnástich) dní od prevzatia prístroja/prístrojov, na ktoré sa právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplatňuje.

17. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov v rámci komunikácie zákazníka s dodávateľom – v prípade telefonickej komunikácie sa hovorné účtuje podľa platných sadzieb zákazníkom využívaného dodávateľa telekomunikačných služieb. V prípade komunikácie na diaľku dodávateľ neúčtuje žiadne mimoriadne sadzby.

III.

Výnimky, obmedzenia a neštandardné
situácie

01. V prípade, že dôjde k zásahu vyššej moci alebo k situácii, ktorá dodávateľovi zabráni dodržať znenie týchto „Obchodných podmienok“ a ktorú svojím konaním preukázateľne nemohol ovplyvniť, a zákazníkovi v súvislosti s týmto vzniknú náklady, zákazník a dodávateľ sa dohodli, že tieto náklady nemožno od dodávateľa vymáhať.

02. Dodávateľ si vyhradzuje právo na storno objednávky tovaru/služby v prípade, že nadobudne podozrenie na konanie, ktoré by bolo možné charakterizovať ako nekalú obchodnú praktiku.

03. V prípade, že dôjde k zneprístupneniu internetovej prezentácie www.vysusovanie-sanacie-muriva.sk a/alebo jej časti z dôvodov, ktoré dodávateľ nemôže ovplyvniť, zákazník môže vykonať objednávku elektronickou poštou. Pre objednávky uskutočnené prostredníctvom elektronickej pošty platia zhodné „Obchodné podmienky“ ako pre objednávky uskutočnené štandardným spôsobom.

04. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať dodávateľa o zaslanie týchto „Obchodných podmienok“ v tlačenej podobe, ale len raz za kalendárny rok na jednu poštovú adresu a iba existujúcim zákazníkom.

IV.

Podmienky funkcie tovaru

Zákazník berie na vedomie, že funkcia tovaru môže byť obmedzená alebo úplne znemožnená v nasledujúcich situáciách:

01. V prípade, že je na stavbe, kde sa má technológia DryPol® aplikovať, vykonaná vodorovná hydroizolácia proti vzlínaniu vlhkosti. V takom prípade je kapilárne riečisko prerušené a voda obsiahnutá v murive sa nemôže vracať späť do podložia stavby. Výnimku tvoria iba hydroizolačné pásy staršie ako cca 20 rokov, ktorých funkcia je už vekom stavby spravidla výraznejšie narušená.

02. V prípade, že sú na stavbe, kde má byť technológia DryPol® aplikovaná, vykonané chemické injektáže s cieľom zabrániť vzlínaniu vlhkosti do muriva stavby. V takom prípade je kapilárne riečisko prerušené a voda obsiahnutá v murive sa nemôže vracať späť do podložia stavby.

03. V prípade, že do objektu vniká tlaková voda z podložia stavby. V takom prípade funkciu technológie DryPol® možno použiť na odstránenie vlhkosti zo stien horných poschodí budovy. Tlakovej vode v prieniku do objektu (stavby) prístroj nezabráni.

04. V prípade, že je na stavbe, kde má byť technológia DryPol® aplikovaná, vykonané podrezanie muriva strojnou pílou alebo diamantovým lanom a následné vloženie vodorovných hydroizolačných pásov. V takom prípade je kapilárne riečisko prerušené a voda obsiahnutá v murive sa nemôže vracať späť do podložia stavby.

05. V prípade, že objekt má preložené v základovej doske kovové kari siete, alebo v stenách oceľové (kovové) armatúry. V takom prípade môže dôjsť k narušeniu toku magnetických pulzov a technológia DryPol® nemusí fungovať správne.

06. V prípade, že je objekt poškodený chemikáliami, napríklad únikom chemikálií zo spodných vôd. V takom prípade môže dôjsť k narušeniu toku magnetických pulzov a technológia DryPol® nemusí fungovať správne.

07. V prípade, že sa v objekte nachádza prameň spodnej vody. V takejto situácii môže byť funkcia technológie DryPol® obmedzená, alebo sa výsledky vysúšania môžu prejaviť vo výrazne dlhšom časovom období.

08. V prípade, že sa prístroj DryPol® opakovane vypína z prípojky elektrickej energie na dlhšie ako 1 min. (jednu minútu) okrem odporúčaných reštartov prístroja či bežných výpadkov dodávok elektrickej energie. Celkový čas prevádzky prístroja musí zodpovedať počtu odpracovaných hodín na displeji prístroja s maximálnou toleranciou -500 hod./36 mesiacov. Ak tento čas prekročí hodnotu -500 hod., klient stráca záruku na možnosť odstúpiť od zmluvy a vrátenie finančných prostriedkov.

09. V prípade, že medzi prístroj a prípojku do elektrickej siete nie je vložená prepäťová ochrana, ktorá nie je súčasťou balenia. V situáciách, keď je prístroj vystavený možným opakovaným prepätiam v elektrickej sieti, môže byť jeho funkcia obmedzená alebo môže dôjsť k jeho poškodeniu.

10. V prípade, že prístroj DryPol® nie je v prevádzke minimálne 25 700 hodín. Ak sa výsledky vysúšania prístrojom DryPol® posudzujú pred uplynutím tohto času, výsledky môžu byť skreslené.

V.

Formy obstarania tovaru a služieb

Tovar a služby môžete obstarať v rámci dvoch od seba nezávislých programov:

1. Program A – samoinštalácia

2. Program B – odborná inštalácia dodávateľom

3. Program C – samostatné služby

add. 1. Program A – samoinštalácia

Program samoinštalácia znamená, že tovar, teda technológia DryPol®, je doručená prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na určenú adresu a zákazník si podľa priloženého návodu prístroj/e nainštaluje v stavbe svojpomocne.

V rámci programu samoinštalácia je v cene zahrnuté :

 • Prístroj(e) DryPol® 30 m alebo
  DryPol® 50 m podľa objednávky
 • Záruku 30 rokov na bezchybnú
  prevádzku zariadenia
 • Dopravné a balné
 • Poistenie zásielky v priebehu prepravy
 • Návod na inštaláciu
 • Zákaznícky servis telefonicky alebo elektronickou formou. V rámci zákazníckeho servisu so zákazníkom komunikuje dodávateľ a/alebo jeho oprávnený zástupca. Možnosť dokúpiť plnú garanciu s odborným meraním vlhkosti muriva v objekte, kde je prístroj DryPol® nainštalovaný. Táto garancia zákazníkovi zaručuje možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy za nevratnú sumu 300,- € vr. DPH v prípade, že sa minimálne za 26 280 hodín prevádzky prístroja DryPol® nedosiahli hodnoty stavebných noriem. Kontrolné odborné meranie vlhkosti muriva sa v rámci programu „A“ – samoinštalácia, vykonáva medzi 33. a 36. mesiacom prevádzky prístroja v počte maximálne sedem sond merania vlhkosti.

Podmienky dokúpenia plnej garancie pre program „A“ – samoinštalácia

a) Zaslanie elektronickej objednávky na program plnej garancie prostredníctvom online objednávkového formulára zákazníkom na internetovej prezentácii dodávateľa. Túto objednávku možno zaslať aj písomne na korešpondenčnú adresu dodávateľa a/alebo elektronickou poštou. V tomto prípade klient svojou písomnou objednávkou potvrdzuje, že tieto obchodné podmienky prečítal, je s nimi oboznámený a v plnej miere im rozumie.

b) Zaslanie sumy vo výške 300,- € na účet dodávateľa IBAN: CZ46 0300 0000 0002 4663 7474, BIC (SWIFT): CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, ktorá je nevratná. Až pripísanie tejto sumy na účet dodávateľa sa považuje za uskutočnenie objednávky plnej garancie pre program „A“ – samoinštalácia. Dodávateľ vystaví zákazníkovi riadnu faktúru.

V rámci dokúpenia plnej garancie pre program A – samoinštalácia je v cene zahrnuté :

 • Výjazd dodávateľa a/alebo jeho oprávneného zástupcu na miesto, kde je/sú prístroj/e nainštalovaný/é
 • Odborné posúdenie stavby z hľadiska vlhkosti
 • Odborné meranie vlhkosti muriva v počte maximálne 7 (sedem) sond
 • Protokol o odbornom meraní vlhkosti muriva so zápisom hodnôt vlhkosti
 • Možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že bol prístroj v prevádzke aspoň 26 280 hodín a z protokolu o odbornom meraní vlhkosti muriva je zrejmé, že sa za tento čas nedosiahli hodnoty stavebných noriem, a to 3 % váhovej vlhkosti v nadzemných častiach stavby a 6,5 % váhovej vlhkosti v podzemných častiach stavby. Hodnoty odborného merania muriva sa stanovujú priemerom hodnôt zo všetkých meraných bodov. V prípade, keď sa nedosiahnu hodnoty stavebných noriem, zákazník prístroj/e DryPol® dodávateľovi vráti. Dodávateľ vyplatí zákazníkovi sumu za prístroj DryPol® uvedenú na faktúre od dodávateľa v hotovosti a/alebo prevodom na bankový účet zákazníka do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od prevzatia prístroja.

Zákazník sa s dodávateľom dohodli, že pre program „A“ – samoinštalácia ďalej platí :

1) Zákazník sa pri prevzatí tovaru zaväzuje zabalený tovar pred odchodom pracovníka kuriérskej spoločnosti vizuálne skontrolovať, či nedošlo k jeho poškodeni počas prepravy. V prípade, že zákazník balík vizuálne neskontroluje, zákazník berie na vedomie, že na neskoršie reklamácie sa nemusí brať ohľad.

2) Dátum doručenia tovaru je pre zákazníka záväzný.

3) V prípade, že dôjde k opakovaným cestám tovaru v nákladnom priestore kuriérskou spoločnosťou z dôvodu opakovaného neprevzatia objednaného tovaru zákazníkom, je dodávateľ oprávnený požadovať od zákazníka adekvátnu kompenzáciu za škodu, ktorá mu týmto vznikne, a prípadne aj za mieru prípadného poškodenia tovaru.

4) Kontrolné odborné meranie vlhkosti muriva v počte maximálne 7 sond sa vykonáva len v priestoroch, kde bol prístroj DryPol® nainštalovaný. Ak je prístroj DryPol® nainštalovaný na horných poschodiach vysušovanej budovy, meranie vlhkosti v murive sa vykonáva len na horných poschodiach budovy. Ak je prístroj nainštalovaný v spodnej časti budovy, meranie vlhkosti v murive sa vykonáva len v spodných častiach budovy. V prípade, že si zákazník želá viac sond merania vlhkosti muriva, toto meranie vlhkosti si doobjednáva ako samostatnú službu.

5) Zákazník sa s dodávateľom dohodol, že ak nebude po 3 rokoch v čase kontrolného merania na displeji prístroja 26 220 hodín s max. toleranciou -500 hodín, zaniká zákazníkovi nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy aj na vrátenie prístroja DryPol®, a to z dôvodu nedodržania súvislej prevádzky prístroja DryPol®. Dôvodom je skutočnosť, že prístroj DryPol® nemohol splniť funkciu, ktorá je závislá od trvalej a nepretržitej prevádzky zariadenia na stavbe, kde je inštalovaný.

6) V rámci uplatnenia záruky pre program „A“ samoinštalácia, t. j. záruky na vrátenie prístroja DryPol® systém, musí byť pri demontáži prístroj plne funkčný, nepoškodený a v stave blížiacom sa pôvodnému stavu pri nákupe. Záruka demontáže prístroja DryPol® systém a vrátenia vložených prostriedkov sa nevzťahuje na nefunkčný či inak poškodený (resp. poškodené) prístroj/e DryPol® systém.

7) Dodávateľ sa zaväzuje prístroj/e DryPol® v prípade programu „A“ – samoinštalácia expedovať zákazníkovi najneskôr tridsiaty deň od dátumu objednávky.add. 2. Program B – odborná inštalácia dodávateľom


Zmluvné vzťahy medzi dodávateľom a zákazníkom sa v prípade programu „B“ – odborná inštalácia dodávateľom môžu riadiť individuálnou, na mieste spísanou zmluvou podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. Program „B“ – odborná inštalácia znamená, že tovar je doručený dodávateľom a/alebo jeho oprávneným zástupcom do objektu, kde si zákazník praje odstrániť vzlínajúcu vlhkosť. Dodávateľ a/alebo jeho oprávnený zástupca objekt posúdi z hľadiska vzlínajúcej vlhkosti a vykonaná jedno vstupné kontrolné odborné meranie vlhkosti muriva v počte maximálne 7 (sedem) sond. Dáta z odborného merania muriva zanesie do „Protokolu o odbornom meraní muriva“. Potom odborne nainštaluje prístroj/e DryPol® na najvhodnejšie miesto v stavbe tak, aby bola zaistená najoptimálnejšia funkcia prístroja/ov.

V rámci programu odbornej inštalácie je v cene zahrnuté :

 • Prístroj(e) DryPol® I. 30 m alebo DryPol® 50 m podľa objednávky
 • Odborná inštalácia prístroja/ov DryPol® dodávateľom alebo jeho oprávneným zástupcom v objekte, ktorý si zákazník želá vysušiť
 • Plná garancia na konečné hodnoty vlhkosti v murive s písomnou zárukou 3 roky
 • Odborné posúdenie objektu z hľadiska stavu vlhkosti v murive
 • Odborné vstupné meranie vlhkosti v murive v počte maximálne sedem sond
 • Vystavenie protokolu o odbornom meraní vlhkosti v murive so zápisom nameraných hodnôt
 • Prácu dodávateľa či jeho oprávneného zástupcu na mieste inštalácie
 • Zákaznícky servis (telefonicky alebo elektronickou formou). V rámci zákazníckeho servisu so zákazníkom komunikuje dodávateľ a/alebo jeho oprávnený zástupca.
 • Písomnú zmluvu s dodávateľom a/alebo jeho oprávneným zástupcom na inštaláciu prístroja a vrátenie všetkých vložených prostriedkov za prístroj.

Podmienky pre program plnej garancie (program „B“) – odborná inštalácia dodávateľom :

Zaslanie elektronickej objednávky na program plnej garancie prostredníctvom online objednávkového formulára zákazníkom na internetovej prezentácii dodávateľa.

Túto objednávku možno zaslať aj písomne na korešpondenčnú adresu dodávateľa alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu dodávateľa.

V rámci plnej garancie pre program B – odborná inštalácia dodávateľom zákazník získava :

 • Príchod dodávateľa a/alebo jeho oprávneného zástupcu na miesto, kde bude prístroj/e nainštalovaný/é
 • Odborné posúdenie stavby z hľadiska vlhkosti
 • Vstupné odborné meranie vlhkosti muriva v počte maximálne 7 (sedem) sond
 • Možnosť dokúpenia jedného kontrolného merania v rozmedzí 24. – 36. mesiacov za cenu 150,- €, ktorá je nevratná, a to platbou vopred na účet dodávateľa číslo IBAN: CZ46 0300 0000 0002 4663 7474, BIC (SWIFT): CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika. Až faktické pripísanie tejto sumy vopred na účet dodávateľa sa považuje za uskutočnenie objednávky. Dodávateľ vystaví zákazníkovi riadnu faktúru.
 • Zápis hodnôt vlhkosti z merania do protokolu odborného merania muriva
 • Možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v zmluve o inštalácii zariadení DryPol®.

Zákazník sa s dodávateľom dohodol, že pre program „B“ odborná inštalácia dodávateľom ďalej platí :

1) Na termíne odbornej inštalácie a podrobnostiach odbornej inštalácie sa zákazník s dodávateľom dohodne písomne, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

2) Termín inštalácie prístroja, na ktorom sa dodávateľ so zákazníkom dohodnú, je pre zákazníka záväzný.

3) V prípade, že zákazník svoju objednávku odbornej inštalácie preukázateľne zruší v čase, keď už došlo k vynaloženiu nákladov súvisiacich najmä s dopravou dodávateľa alebo jeho oprávneného zástupcu smerom k zákazníkovi, zákazník súhlasí s tým, že dodávateľ môže požadovať náhradu za prípadnú škodu, ktorá mu týmto vznikla.

4) V prípade, že sa zákazník s dodávateľom dohodne na písomnej zmluve s ohľadom na individuálne potreby zákazníka, tieto „Obchodné podmienky“ sa rušia, a je vždy nadradená písomná zmluva uzavretá medzi dodávateľom a odberateľom.

5) Možnosť dokúpenia ďalšieho odborného merania vlhkosti muriva za sumu 300,- €, a to vopred na účet dodávateľa číslo IBAN: CZ46 0300 0000 0002 4663 7474, BIC (SWIFT): CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, ktorá je nevratná. Až faktické pripísanie sumy na účet dodávateľa sa považuje za uskutočnenie objednávky. Dodávateľ vystaví zákazníkovi riadnu faktúru. Tretie a každé nasledujúce odborné meranie vlhkosti v murive sa vykonáva v počte maximálne sedem sond.

6) Kontrolné odborné meranie vlhkosti muriva v počte maximálne 7 sond sa vykonáva len v priestoroch, kde bol prístroj DryPol® nainštalovaný. Ak je prístroj DryPol® nainštalovaný na horných poschodiach vysušovanej budovy, meranie vlhkosti v murive sa vykonáva len na horných poschodiach budovy. Ak je prístroj nainštalovaný v spodnej časti budovy, meranie vlhkosti v murive sa vykonáva len v spodných častiach budovy.

7) Zákazník sa dohodol s dodávateľom, že ak nebude v čase kontrolného merania na displeji prístroja počet hodín zodpovedajúci súvislej dĺžke prevádzky prístroja DryPol® systém, s max. toleranciou -150 hodín/1 rok, zaniká zákazníkovi nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, t. j. aj na vrátenie prístroja DryPol®, a to z dôvodov nedodržania súvislej prevádzky prístroja DryPol®. Dôvodom je skutočnosť, že prístroj DryPol® nemohol splniť svoju funkciu, ktorá je závislá od trvalej a nepretržitej prevádzky tohto zariadenia na stavbe, kde je nainštalovaný.


add. 3) Program „C“– ostatné služby:

V rámci programu „C“ – ostatné služby si zákazník má možnosť zaobstarať samostatné odborné meranie vlhkosti muriva aj bez inštalácie zariadenia DryPol®. Toto samostatné odborné meranie vlhkosti v murive je spoplatnené sumou 300,- € splatnou iba vopred na účet dodávateľa, číslo IBAN: CZ46 0300 0000 0002 4663 7474, BIC (SWIFT): CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika. Táto suma je nevratná. Až faktické pripísanie tejto sumy na účet dodávateľa sa považuje za uskutočnenie objednávky. Dodávateľ vystaví zákazníkovi riadnu faktúru. Každé meranie vlhkosti v murive sa vykonáva v počte maximálne sedem sond.

VI.

Špecifikácia cien

1) Všetky ceny sú konečné.

2) Všetky ceny sú uvedené vrátane aktuálnej sadzby DPH.

3) K cenám nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky okrem dohodnutých.

4) V prípade individuálnych požiadaviek klienta si podmienky účtovania ďalších poplatkov dohodne zákazník s dodávateľom ústne, písomne, elektronickou poštou alebo telefonicky.

5) Od dodávateľa nemožno požadovať tovar či služby nad rámec znenia týchto „Obchodných podmienok“

6) Dodávateľ je oprávnený ceny meniť

7) Ceny sú platné do odvolania

8) Ceny služieb a tovaru sú platné v čase uskutočnenia objednávky

VII.

Spôsob platby za služby a tovar

1) Bankovým prevodom na účet dodávateľa číslo IBAN: CZ46 0300 0000 0002 4663 7474, BIC (SWIFT): CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika alebo IBAN: CZ5203000000000265141765, BIC: CEKOCZPP, ČSOB , so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika.

2) Poštovým poukazom na účet dodávateľa číslo IBAN: CZ46 0300 0000 0002 4663 7474, BIC (SWIFT): , CEKOCZPP ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika alebo IBAN: CZ5203000000000265141765, BIC: CEKOCZPP, ČSOB , so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika.

Takto možno urobiť prostredníctvom služieb Slovenskej pošty: http://www.posta.sk/sluzby/postovy-poukaz-na-ucet

3) Osobne oproti dokladu o zaplatení

4) Dobierkou. Platba dobierkou sa realizuje prostredníctvom pracovníka kuriérskej spoločnosti

5) Platba vopred bankovým prevodom na účet dodávateľa číslo IBAN: CZ46 0300 0000 0002 4663 7474, BIC (SWIFT): CEKOCZPP , ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika alebo IBAN: CZ5203000000000265141765, BIC: CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika.

6) Platba vopred poštovým poukazom na účet dodávateľa číslo IBAN: CZ46 0300 0000 0002 4663 7474, BIC (SWIFT): CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika alebo IBAN: CZ5203000000000265141765, BIC: CEKOCZPP, ČSOB, so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika.

Takto možno urobiť prostredníctvom služieb Slovenskej pošty: http://www.posta.sk/sluzby/postovy-poukaz-na-ucet

VIII.

Záverečné ustanovenie

1) V prípade obstarania prístroja DryPol® systém formou samoinštalácie zákazník berie na vedomie, že je výhradne sám zodpovedný za použitie prístroja DryPol® systém, a to v súlade s jeho určením.

2) Zákazník týmto berie na vedomie, že prístroj DryPol® systém je určený výlučne na vysúšanie vlhkého muriva postihnutého kapilárnou, vzlínavou, zemnou vlhkosťou. Zákazník sa zaväzuje postupovať pri použití prístroja DryPol® systém iba v súlade s jeho určením. Iné formy použitia prístroja nie sú prípustné.

3) Zákazník sa v prípade obstarania prístroja DryPol® systém formou samoinštalácie zaväzuje posúdiť vhodnosť použitia prístroja DryPol® systém pre jeho stavbu. Znamená to, že je zodpovedný za prípadné nevhodné použitie prístroja.

4) Zákazník berie na vedomie, že jeden rok prevádzky prístroja DryPol® systém nemôže murivo stavby dostať do požadovaného stavu (hodnôt stavebných noriem), a to ani v optimálnych prípadoch. Dĺžka prevádzky prístroja DryPol® systém na posúdenie jeho účinku je týmito Obchodnými podmienkami (pozri vyššie) stanovená na 3 roky od dátumu inštalácie zariadenia. K tomuto dátumu je množné dokúpiť úplnú záruku a tým fakticky objednať posúdenie stavu účinku prístroja odborným technikom spoločnosti Elektrofyzika, s. r. o.

5) Zákazník sa zaväzuje postupovať v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a týmto potvrdzuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil a úplne im porozumel.

6) Technológia DryPol® systém je veľmi jemné, digitálnym čipom riadené zariadenie s mnohými veľmi jemnými súčiastkami. Ak si prajete uplatniť záruku na demontáž prístroja DryPol system a vrátiť investované finančné prostriedky, musí byť celý DryPol system + jeho príslušenstvo v porovnateľnom technickom aj vizuálnom stave ako pri montáži alebo nákupe samoinštalácií. Pri akomkoľvek znehodnotení, poškodení prístroja DryPol system alebo jeho obalu, a to ako vizuálne, tak aj technicky, bude zákazníkovi vrátená suma znížená o cenu opravy a uvedenie prístroja DryPol system do pôvodného stavu. Dbajte na to pri každej činnosti v bezprostrednom okolí prístroja. Pamätajte, že by ste sa mali vyvarovať najmä fajčenia, manipulácii s chemikáliami či farbami a snažte sa nevystavovať prístroj dlhodobo prašnému prostrediu.

Tieto obchodné podmienky sú platné
ku dňu : 02. 02 2014


Pôvodnú verziu obchodných podmienok nájdete tu

Sanacie vlhkosti a vysusovanie vlhkého muriva unikátnou metódou DryPol System® s následnou kompletnou hydroizoláciou stavieb | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

DryPol System ® patrí medzi najvyspelejšie technológie na trhu vysušovanie vlhkosti muriva a hydroizolácie stavieb | Vysusovanie-Sanacie-Muriva.sk

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

TOPlist